Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Γνωμοδοτικό σημείωμα

Από τις ειδικές διατάξεις, που διέπουν την λειτουργία των Συμβουλίων Επιλογών, προκύπτει, ότι η γνώμη κάθε μέλους του Συμβουλίου, όπως έχει αποτυπωθεί στα φύλλα αξιολόγησης, επιβάλλεται να καταγραφεί στα πλαίσια της διαδικασίας και να αιτιολογηθεί επαρκώς. Σε αντίθετη περίπτωση, γεννάται ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας, σύμφωνα με την παγία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιπροσθέτως, πέραν των ουσιαστικών και πρακτικών αιτιάσεων, που ορθώς τίθενται από τους αιρετούς, ουδεμία ειδική διάταξη προβλέπει την μυστικότητα των επιμέρους απόψεων των μελών του Συμβουλίου. Τονίζεται, ότι όπως και σε κάθε συλλογικό όργανο της διοικήσεως, δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα εμπιστευτικότητας στα πλαίσια αυτού, όπως φαίνεται να επικαλείται ο Πρόεδρος, αφού τα μέλη κάθε συλλογικού οργάνου είναι ισότιμα μεταξύ τους και από καμία διάταξη νόμου, δεν απορρέει μία τέτοια επίκληση. Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος -Νομική Σύμβουλος ΔΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου