Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ενημερωτικό για τις μεταθέσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Αναρτήθηκε στις 6/11/2017 η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017 - 2018  για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:  α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ), β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ –ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 
α) Με βάση την εγκύκλιο οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 6-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15.00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr ). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. (Αν κάποιος κάνει αίτηση για κανονική μετάθεση και δεν ικανοποιηθεί μπορεί να κάνει και για αμοιβαία). β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση (δηλαδή μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ επιλέγοντας στο σύστημα βελτίωση και οριστική τοποθέτηση) χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.


● Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.. ● Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές. ●  Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί φάκελος με δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης στα ανωτέρω σχολεία για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 26587/Ε1/16- 02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων, ή κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης σε αυτά το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων, δεν θα υποβληθούν εκ νέου. Προφανώς, εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχουν μεταβληθεί στοιχεία που αφορούν σε μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης, υποχρεούται ο εκπαιδευτικός να αποστείλει ψηφιοποιημένα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη Δ/νση της οργανικής του θέσης, σε μορφή pdf. ● Διπλασιασμός μορίων στα σχολεία Θ΄ και Ι΄ κατηγορίας  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4283/14 οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία Θ΄ και Ι΄ κατηγορίας από το σχολικό έτος 2014-15 επί μια διετία τουλάχιστον, διπλασιάζουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών. Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/97 προηγούνται οι μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή και στα διαπολιτισμικά σχολεία και ακολουθούν οι γενικές μεταθέσεις. Στις γενικές μεταθέσεις προηγούνται οι ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.    

 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
 ● Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97). ● Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».  ● Ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για όσους αποσπάστηκαν από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε άλλη υπηρεσία ή φορέα.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 είναι: 
1. Η συνολική υπηρεσία: Δυόμισι (2,5) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος υπηρεσίας (Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη)
2. Η συνυπηρέτηση: Τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης (προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 τ. Α') όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο. Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.). Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 4316/2016 (Α΄ 270) προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης»
 3. Οι οικογενειακοί λόγοι: Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά (Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης). 
4. Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν: Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και κατηγορίας Ι, κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9 και 10 μονάδες μετάθεσης αντίστοιχα.
 5. Η εντοπιότητα: Τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης (Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμου από διετίας). 6. Η πρώτη προτίμηση: Δύο (2) μονάδες μετάθεσης (Μόνο για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ).           Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, Λογαριασμό ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.), οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, με e-mail (σε μορφή pdf) στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.  Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις από το σχολικό έτος 2012-2013, πραγματοποιείται με βάση τους διευρυμένους δήμους των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7- 6-2010 Τ.Α΄).  

Με εκτίμηση
Ασπράγκαθου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου