Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Πρακτικό και για την προσωπικότητα του υποψήφιου Διευθυντή σχολικής μονάδας

Στο ήμισυ  (8 μονάδες) σε σχέση με το νόμο 3848/10  (από 15 μονάδες) μειώνεται η μοριοδότηση της Συνέντευξης  από τα Συμβούλια Επιλογής , των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων, σύμφωνα με το , υπό ψήφιση, από τη Βουλή Σχέδιο Νόμου   «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.
Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών παρέχεται ως ακολούθως:
Α.  Στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τομέα ΕΚ ή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.  ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,  όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης,
Β.   Αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε μία από τις προβλεπόμενες στην υποπερ. αα΄ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε σχολική μονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής.  
Πρακτικό και για την προσωπικότητα  
Η γνώμη των ανωτέρω συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου
1.    της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο,
2.    της προσωπικότητας και
3.    της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού.
Οι ερωτήσεις αφορούν
1.    στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος,
2.    στη συνεισφορά του για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος,
3.    στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων καθώς και
4.    στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή  παιδαγωγικών δράσεων.
Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν την σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό.
Στη συνεδρίαση αυτή δεν μετέχουν οι υποψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Την ίδια μέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Το Συμβούλιο Επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.
Η συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας.
Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του Συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσμα της συνέντευξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου